Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, z. s. Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané

mobil 606 920 993, e-mail: stmsvs@email.cz, http://www.stmsvs.cz/

 

SOUTĚŽNÍ SMĚRNICE

A SMĚRNICE PRO REGISTRACI ZÁVODNÍKŮ V OLOMOUCKÉM POHÁRU V CYKLISTICKÝCH ČASOVKÁCH

 

 

1.    Základní ustanovení

 

1.1.       Účelem Soutěžní směrnice a směrnice pro registraci závodníků v Olomouckém poháru v cyklistických časovkách (dále jen OLPCČ) je stanovit pravidla pro přihlašování do seriálu, pravidla pro přihlašování k jednotlivým závodům, zařazených do seriálu a obecná pravidla pro cyklistiku.

1.2.       Směrnice popisuje způsob registrace v OLPCČ, přihlašování se na jednotlivé závody, zařazené do OLPCČ, úhradu startovného na závodech, zařazených do OLPCČ.

1.3.       Směrnice stanoví zjednodušení přihlašovací procedury při závodech, zařazených do seriálu OLPCČ.

 

2.    Jury 

2.1.       Seriál cyklistických časovek řídí JURY ve složení: Karel Pikal, Jaroslav Krumpolc a Radomír Lichnovský.

2.2.       JURY stanoví touto směrnicí pravidla pro organizaci závodů, zařazených do OLPCČ, provádí výklad těchto pravidel, rozhoduje o sporných věcech a je odvolacím orgánem při protestech na jednotlivých závodech.

 

3.    Termíny časovek

 

DATUM

DEN

NÁZEV ČASOVKY

7. 4.

Náměšťský prolog

27. 4.

ČT

Jarní časovka do vrchu Olbramice

18. 5.

ČT

Pěnčínská časovka

8. 6.

ČT

Jarní svatokopecká časovka

29. 6.

ČT

Časovka Chudobín - Hvozd - Nová Ves

7. 9.

ČT

Podzimní svatokopecká časovka

21. 9.

ČT

Podzimní časovka do vrchu Olbramice

5. 9,

ČT

Náměšťský epilog

 

4.    Kategorie

 

V seriálu cyklistických časovek jsou vypsány tyto kategorie:

 

M18 - muži do 39 let (ročník narození 1978 a mladší)

M40 - muži 40 - 49 let (ročník narození 1968 - 1977)
M50 - muži 50 - 59 let (ročník narození 1958 - 1967)
M60 - muži 60 - 69 let (ročník narození 1948 - 1957)

M70 - muži 70 let a více (ročník narození 1947 a starší)

Z18 - ženy do 39 let (ročník narození 1978 a mladší)

Z40 - ženy 40 - 49 let (ročník narození 1968 - 1977)

Z50 - ženy 50 a více let (ročník narození 1967 a starší)

CS - cyklistické speciály bez rozdílu věku (zvláštní kategorie)

 

 

 

5.    Registrace závodníků

5.1.       Registrací závodníků se rozumí podání žádosti o přidělení stálého startovního čísla v seriálu OLPCČ a uhrazení registračního poplatku. Při registraci závodník uvede své příjmení, jméno, rok narození, klubovou příslušnost, ulici a číslo, obec bydliště včetně PSČ, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

5.2.       Registrace závodníků  se provádí e-mailem na adrese stmsvs@email.cz .Výjimečně je možné o registraci požádat po závodě, zařazeném do OLPCČ (ale až po závodě), případně při osobním setkání.

5.3.       Seznam registrovaných závodníků je uveden na internetové adrese http://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry, podsekci Registr cyklistů.

 

6.    Registrační poplatky

6.1.       Registrační poplatek činí 30,- Kč.

6.2.       Registrační poplatek neplatí závodníci, kterým již byla provedena registrace v běžeckých závodech (přiděleno stálé startovní číslo v Hanáckém běžeckém poháru nebo Olomouckém běžeckém poháru).

6.3.        Registrační poplatek se zasílá na účet 2300948142/2010, vedený u Fio banka, a. s. Jako variabilní symbol závodník uvede své evidenční číslo uvedené na internetové adrese: http://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry, podsekci Registr STMSVS. Závodník, který zatím není v registru variabilní symbol, buď neuvede, nebo uvede číslo 999. Přehled o uhrazeném startovném je uveden na internetové adrese http://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry, podsekci Registr STMSVS.

 

7.    Účast na závodech, zařazených do seriálu Olomoucký pohár v cyklistických časovkách.

7.1.       Účast v závodě, zařazeném do OLPCČ je možná po zaplacení účastnického poplatku, který činí:

250,- Kč ..... za celý seriál (8 závodů)

  50,- Kč ......za jeden závod

 

7.2.       Registrovaný závodník se zaregistruje do jednotlivého závodu u prezentace čipovou kartou, podepíše se vedle svého jména v prezenční listině a vyzvedne si sám startovní číslo. Podpis závodníka je dokladem o tom, že závodník nastoupil na start závodu a může být klasifikován.

 

8.    Pravidla

8.1.       Závodí se dle platných pravidel pro cyklistiku. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav a časovky se zúčastní na vlastní nebezpečí!

8.2.       Pro hlavní závod platí:

Pro větší vyrovnání výkonů a smazání výhod v použitém materiálu, rozhodla jury o zákazu použití časovkářských speciálů (koz, disků - plné zadní kolo) a jakýchkoliv nástavců na řídítkách. Jinými slovy, start bude možný pouze na klasickém silničním kole bez nástavců na řídítkách s jakoukoliv výškou ráfků, u kterých jsou vidět špice.

8.3.       Pro cyklistické speciály je vyhlášena samostatná kategorie (bez rozdílu věku).

8.4.       Při startu do cyklistické časovky zkontroluje hlavní rozhodčí kola závodníků, ve startovní listině označí závodníka, startujícího na časovkářském speciálu.

8.5.       Po každém závodě bude vyvěšena neoficiální výsledková listina s pořadím všech cyklistů (včetně časovkářských speciálů). Hlavní rozhodčí v této výsledkové listině označí závodníky, kteří závod absolvovali na speciálech. Tito závodníci pak nezasáhnou do tohoto pořadí, ale budou hodnoceni v samostatné kategorii.

8.6.          Přihlášením se do závodu se závodník zavazuje dodržováním těchto propozic a pravidel pro cyklistiku.

 

9.       Činovníci závodu:

Ředitel závodu

-       organizačně zabezpečuje průběh závodu, vydává propozice závodu, je členem soutěžního výboru, schvaluje propozice závodu

Technický delegát

-       je zástupcem řídícího orgánu, tedy Středomoravského sdružení vytrvalostních sportů, je členem soutěžního výboru, schvaluje propozice závodu, je členem soutěžního výboru

Hlavní rozhodčí

-       - schvaluje trať a propozice závodu, provádí kontrolu kol před startem závodu, rozhoduje o průběhu závodu, do výsledkové listiny označuje závodníky na cyklistických speciálech, zpracovává písemnou zprávu o průběhu závodu, je členem soutěžního výboru.

 

Pozn.: Soutěžní výbor rozhoduje jako kolektivní orgán o protestech závodníků. V případě neúčasti technického delegáta nebo hlavního rozhodčího se tyto funkce kumulují.

 

10.              Celkové hodnocení poháru

10.1.   Bodové hodnocení

V hodnocení jednotlivých závodů bude čas závodníka porovnán s průměrem časů prvních tří závodníků v absolutním pořadí do tohoto pořadí se nezapočítávají výsledky závodníků časovkářských speciálů.  Tomuto průměru bude přidělena hodnota 700 bodů. Výsledná hodnota bodů závodníka bude zaokrouhlena na celou část.

V závodě časovkářských speciálů bude bodové hodnocení vypočteno dle vzorce:

 

100/počet závodníků x (1+počet závodníků - umístění)

Z tohoto vzorce vyplývá, že vítěz získává 100 bodů a poslední závodník 1 bod. Ostatním závodníkům je rovnoměrně rozdělen počet bodů podle umístění.

 

10.2.   Celkové hodnocení

Do hodnocení celého seriálu budou každému závodníkovi započítány 4 nejvyšší bodové zisky. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více závodníků rozhoduje o celkovém pořadí umístění v závěrečném (finálovém) závodě. Závodníci, kteří se zúčastní minimálně 4 závodů, budou zařazeni do slosování o nákupní poukázky sponzora Bikecentrum Olomouc v hodnotě 1.500,-, 1.000,- a 500,- Kč.

 

10.3.   Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18:00 hodin v prodejně BIKE CENTRUM Olomouc - Specialized Concept Store v Olomouci, Masarykova 46 (vchod z ulice Březinova

 

4.      Závěrečná ustanovení

 

4.1.  Tato Směrnice pro evidenci a registraci členů OLKTTS nabývá účinnosti od 7. 3. 2017.