Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, o. s. Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané

mobil 606 920 993, e-mail: stmsvs@email.cz, http://www.stmsvs.cz/

 

SMĚRNICE PRO REGISTRACI ZÁVODNÍKŮ V OLOMOUCKÉ BĚŽECKÉ LIZE

 

1.      Základní ustanovení

1.1.  Účelem Směrnice pro registraci závodníků v Olomoucké běžecké lize je zjednodušení přihlašovací procedury při závodech, zařazených do seriálu Olomoucká běžecká liga (dále jen OLBL).

1.2.  Směrnice popisuje způsob registrace v OLBL, přihlašování se na jednotlivé závody, zařazené do OLBL, úhradu startovného na závodech, zařazených do OLBL.

 

2.      Registrace závodníků

2.1.  Registrací závodníků se rozumí podání žádosti o přidělení stálého startovního čísla v seriálu Olomoucká běžecká liga a uhrazení registračního poplatku. Při registraci závodník uvede své příjmení, jméno, rok narození, klubovou příslušnost nebo obec bydliště, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu. Pokud nemá e-mailovou adresu pak adresu bydliště.

2.2.  Registrace závodníků  se provádí e-mailem na adrese stmsvs@email.cz .Výjimečně je možné o registraci požádat po závodě, zařazeném do Olomoucké běžecké ligy (ale až po závodě), případně při osobním setkání.

2.3.  Seznam registrovaných závodníků je uveden na internetové adrese http://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry, podsekci Registr běžců Olomoucké běžecké ligy.

 

3.      Účast na závodech, zařazených do seriálu Olomoucká běžecká liga.

3.1.  Závodníci, kterým bylo přiděleno stálé startovní číslo, mají v závodech, zařazených do seriálu Olomoucká běžecká liga, snížené startovné o 20,- Kč. Podmínkou sníženého startovného je, že mají předem uhrazené startovné (na účtu, jehož číslo je uvedeno níže).

3.2.  Závodník, který má předem uhrazeno startovné, si u prezentace vyzvedne sám obálku se svým startovním číslem, vyjme si startovní číslo z obálky a obálku odevzdá prezentujícímu činovníkovi. Odevzdaná obálka je dokladem o tom, že závodník nastoupil na start závodu a může být klasifikován.

3.3.  Závodník, který nemá předem uhrazeno startovné, obdrží po uhrazení základního startovného startovní číslo od prezentujícího činovníka.

 

4.      Úhrada startovného

4.1.  Startovné se zasílá na účet 2300948142/2010, vedený u Fio banka, a. s. Jako variabilní symbol závodník uvede číslo ve formátu 200xxx, kde xxx je přidělené startovní číslo v OLBL (příklad: startovní číslo 16 uvede, jako variabilní symbol, číslo 200016, číslo 1 pak 200001 a číslo 101 pak 200101). Přehled o uhrazeném startovném je uveden na internetové adrese http://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry, podsekci Registr běžců Olomoucké běžecké ligy.

4.2.  Závodníkům je doporučeno, aby si předplatili více závodů dopředu.

 

4.      Závěrečná ustanovení

 

4.1.  Tato Směrnice pro evidenci a registraci členů OLKTTS nabývá účinnosti od 7. 3. 2016.